Preise

Preise

60 Min. Klanganwendung                                                                         59,-
75 Min. Klanganwendung                                                                          69,-
90 Min. Klanganwendung                                                                          79,-
Kurzklanganwendung à 30 Min                                                              35,-
3 Klanganwendungen à 60 Min. innerhalb von 3 Monaten     165,-